Oświadczenie

Informacje na tej stronie są podawane w dobrej wierze i wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Ani firma Ørsted Services A/S, ani jej spółki skonsolidowane nie składają żadnych gwarancji ani oświadczeń co do kompletności lub dokładności informacji. Ørsted Services A/S i skonsolidowane spółki nie mogą w żadnym wypadku zostać pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które mogą powstać w wyniku działań wykonywanych podczas korzystania z informacji, produktów lub usług wymienionych na tej stronie lub polegania na nich.

Niektóre oświadczenia na tej stronie odzwierciedlają opinie Zarządu Ørsted A/S i jego założenia, a także informacje dostępne Zarządowi. Stwierdzenia takie mogą odnosić się do przyszłości, w takich przypadkach obejmują znane i nieznane ryzyka, niepewności i inne istotne czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.

Każdy, kto zamierza korzystać z produktów lub usług firmy Ørsted A/S, jest obowiązany przeczytać i przestrzegać wszystkich instrukcji dołączonych do produktu lub usługi, a także przestrzegać obowiązujących przepisów, zasad i przepisów dotyczących korzystania z produktu lub usługi.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności oraz zawartość tej strony podlegają wyłącznie prawu duńskiemu, bez względu na prywatne prawo międzynarodowe. Wszelkie spory wynikające z niniejszego zrzeczenia się odpowiedzialności lub w jego wyniku będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu duńskiego.