Jak rządy i przedsiębiorstwa mogą przyspieszyć dekarbonizację


Istnieją natychmiastowe i skuteczne kroki, które rządy i przedsiębiorstwa mogą i muszą podjąć, aby ruszyć z dekarbonizacją sektora energetycznego.  

Jeśli wszyscy zaczną działać już teraz, wciąż możemy powstrzymać globalny wzrost temperatury poniżej granicy 1,5°C. Oto kilka rad od najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie, jak znacznie przyśpieszyć działania na rzecz ochrony klimatu.  


Pobierz pełny podręcznik 


Jakie działania powinny podjąć rządy? 


Energia odnawialna już teraz jest najtańszym rozwiązaniem energetycznym w dwóch trzecich krajów świata. Powstrzymanie wzrostu temperatury poniżej granicy 1,5°C w ciągu t wymaga, w ciągu ośmiu lat, podwojenia zbudowanej dotychczas na świecie infrastruktury do produkcji energii odnawialnej..  

Jednocześnie bezczynność rządów w niektórych regionach powoduje kosztowne opóźnienia w koniecznej , niskoemisyjne transformacji.  

Aby stymulować rozwój sektora prywatnego i osiągnięcie wymaganej skali produkcji i wykorzystania źródeł odnawialnych, rządy muszą: 


1. 

Wyznaczyć ambitniejsze krótko- i długoterminowe cele w zakresie wykorzystania energii odnawialnej 
Szerokie plany realizacji projektów z obszaru energetyki słonecznej i wiatrowej oraz przejrzyste ramy rynkowe obniżą koszty kapitału i będą silnym sygnałem dla przemysłu energii odnawialnej do inwestowania. 

2.

Udostępniać ląd i dno morskie w szybszym trybie 
Aby wdrożyć rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii, pilnie potrzebna jest przestrzeń na lądzie i na morzu. Plany te można realizować m.in. poprzez planowanie przestrzenne obszarów morskich i przydział terenów na lądzie, z uwzględnieniem ochrony różnorodności biologicznej i współistnienia energetyki z innymi sektorami aktywnymi na obszarach lądowych i morskich. 

3. 

Usprawnić procesy wydawania pozwoleń, umożliwiające współistnienie z innymi formami wykorzystania obszarów morskich
Pozwolenia na budowę muszą być wydawane w szybszym trybie i w sposób bardziej przewidywalny tak, aby plany realizacji morskich i lądowych farm wiatrowych oraz farm słonecznych były zatwierdzane w sposób sprawiedliwy i transparentny, bez zbędnych i kosztownych opóźnień.

4.

Zmodernizować sieci elektroenergetyczne
Należy zmodernizować magazynowanie, przesył i dystrybucję energii tak, aby sieci lepiej odpowiadały na potrzeby rozwijającego się rynku energetyki odnawialnej.

 5.

Realizować zielone zamówienia publiczne 
Zamówienia publiczne stanowią około 13% światowego PKB. Uwzględnienie kryteriów klimatycznych i globalnych korporacyjnych standardów klimatycznych w przetargach publicznych może pomóc w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju energetyki odnawialnej. 

Jakie działania powinien podjąć sektor prywatny? 


Podczas gdy rządy zwiększają swoje ambicje przed COP27, przedsiębiorstwa muszą być równie zdecydowane na podniesienie poprzeczki w zakresie podejmowanych przez nie działań na rzecz ochrony klimatu. Neutralność klimatyczna do 2050 r. to wspólna misja dla całego świata – firmy, które mogą sobie pozwolić na szybsze i bardziej zaawansowane działania, muszą się ich podjąć. 


1. 

Zobowiązać się do działań na rzecz ochrony klimatu zgodnych z wiedzą naukową 
Nie ma tu drogi na skróty: norma neutralności klimatycznej w ramach Inicjatywy opartej o cele naukowe (ang. Science Based Targets initiative, SBTi) pokazuje, że większość przedsiębiorstw musi zredukować emisje gazów cieplarnianych, o co najmniej 90%, zanim skorzysta ze programów kompensacji emisji.

2.

Prowadzić przejrzyste raportowanie na temat działań na rzecz ochrony klimatu
Jeśli chodzi o redukcję emisji, rzeczywisty postęp wymaga prawdziwej przejrzystości. Firmy muszą rozliczać się i publicznie ujawniać swój ślad klimatyczny w całym łańcuchu wartości.

3.

Przyspieszyć transformację energetyczną 
Dzięki odpowiednim ramom politycznym sektor prywatny może zwiększyć skalę transformacji energetycznej poprzez zawieranie przez firmy umów na zakup energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawę efektywności energetycznej.

4.

Inwestować w przedsiębiorstwa, które wdrażają strategie operacyjne gwarantujące zgodność z  celem 1,5°C
Pieniądze mają siłę przekonywania, stąd inwestorzy muszą odegrać swoją rolę, wspierając firmy, które działają na rzecz powstrzymania katastrowy klimatycznej. . Ci, którzy robią najwięcej i najszybciej, powinni odnosić największe korzyści.

5.

Zostać rzecznikiem ochrony klimatu 
Firmy powinny wykorzystać swój głos, aby opowiedzieć się za działaniami politycznymi zgodnymi z polityką powstrzymania wzrostu temperatury poniżej granicy 1,5°C i starać się zachęcić swoich klientów, partnerów i pracowników do mówienia i działania na rzecz ochrony klimatu.

6.

Stosować tylko wysokiej jakości, certyfikowane środki w obszarze pochłaniania dwutlenku węgla 
Pochłanianie dwutlenku węgla w celu kompensowania pozostałych emisji powinno odbywać się poprzez wysokiej jakości projekty posiadające certyfikat potwierdzający usunięcie dwutlenku węgla z atmosfery (np. rozwiązania oparte na przyrodzie - ang. nature based solutions).

7.

Wspólnie przeciwdziałać zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej
Kryzysy w zakresie różnorodności biologicznej i klimatu nakładają się na siebie, dlatego przedsiębiorstwa muszą przyjąć strategie pozytywnego oddziaływania na różnorodność biologiczną netto równolegle z planami ochrony klimatu.