Cztery praktyki Ørsted Polska w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2023

Ørsted, najbardziej zrównoważony producent energii na świecie , po raz kolejny zauważony w Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczna edycja Raportu wyróżniła inicjatywy podejmowane przez Ørsted w Polsce na rzecz kształcenia przyszłych kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, innowacyjnego partnerstwa technologicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju a także wzmacniania potencjału różnorodności w firmie. Publikacja raportu miała miejsce 16 kwietnia podczas konferencji FOB w nowej odsłonie networkingowej “Targi Idei ESG”.

Dobre praktyki Orsted w Polsce

Wśród inspirujących praktyk w 23. Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu aż cztery należą do Ørsted. Zgodnie z koncepcją raportu praktyki wpisują się w różne obszary normy ISO 26000. 

  • Innowacyjne partnerstwo na rzecz kluczowych wyzwań w branży. Współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz
  • Współpraca z polskimi uczelniami na rzecz kształcenia przyszłych kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej
  • Praktyki promujące i wspierające role kobiet w Ørsted
  • Wsparcie zdrowia psychicznego pracowników

Innowacyjność i współpraca 

Wyzwania środowiskowe jednoznacznie pokazują, że stoimy przed ogromną potrzebą stworzenia nowych modeli gospodarki, które wymagają i będą wymagać stosowania nowych, przyjaznych środowisku technologii oraz sposobów funkcjonowania i modeli biznesowych, skutecznie ograniczających nasz ślad środowiskowy.  Przykładem partnerstwa technologicznego, które odpowiada na te wyzwania jest współpraca Ørsted z siecią badawczą Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki na rzecz opracowania innowacyjnej technologii recyklingu łopat morskich turbin wiatrowych. Ørsted zadeklarował, że żadne wyeksploatowane przez firmę łopaty turbin wiatrowych nie będą składowane na składowiskach odpadów, lecz zostaną poddane recyklingowi. Obecnie firma odzyskuje już 95 proc. materiałów wycofanych z eksploatacji turbin, a zaangażowanie w rozwój metody ich bezodpadowego recyklingu i ponownego wykorzystania surowca w nowych i serwisowych turbinach ma na celu całkowite wyeliminowanie śladu węglowego turbin. 

Ważną praktyką w ramach realizacji postanowień porozumienia sektorowego dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce jest współpraca z uczelniami wyższymi. Jako partner merytoryczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Ørsted uzupełnia kwalifikację niezbędne do podniesienia kompetencji kadr w polskim sektorze morskiej energetyki wiatrowej poprzez aktywny udział i kształtowanie programu studiów Eksperci Ørsted dzielą się swoją wiedzą i globalnym doświadczeniem prowadząc zajęcia w ramach studiów MBA.  

Człowiek w centrum zrównoważonej organizacji 

W obszarze Prawa Człowieka znalazła się inicjatywa wyrównywania szans w rekrutacji, systemie wynagrodzeń oraz rozwoju kariery. Ørsted skupił się na wspieraniu kobiet w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim. Podjęte działania obejmują kwestie finansowe, dostęp do pełnej ścieżki kariery kobiet wracających do pracy po dłuższej przerwie, jak również promowanie urlopów tacierzyńskich. Wdrożenie praktyki znacznie zniwelowało różnice między liczbą kobiet i mężczyzn korzystających z urlopów rodzicielskich, jak również spadkiem rocznej rotacji pracowników o połowę. Dodatkowo, w trosce o zdrowie psychiczne swoich pracowników, Ørsted uruchomił kompleksowy program obejmujący m.in. platformę psychologiczną, sesje coachingowe oraz wsparcie zdrowia psychicznego i fizycznego z dostępem do specjalistów. 

„Kierując się naszą misją, czyli tworzeniem świata opartego na odnawialnych źródłach energii, chętnie dzielimy się wiedzą, a także nawiązujemy innowacyjne partnerstwa poszukując rozwiązań dla wyzwań, z którymi mierzy się cała branża morskiej energetyki wiatrowej. – przekonuje Agata Staniewska-Bolesta, dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Poland.  Nasza kultura pracy jest oparta na zaufaniu i szacunku do pracowników. Wierzymy, że bezpieczeństwo psychiczne jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo fizyczne dzięki czemu udaje nam się tworzyć zdrowe i włączające środowisko pracy, w którym każdy może czuć się sobą. Jestem przekonana, że wyróżnione w 23. Raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, mogą zainspirować inne organizacje do tego, aby się wzajemnie wspierać i osiągać dalsze postępy w działaniach na rzecz klimatu”. 

Pobierz #Raport2023

O raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2023. Dobre praktyki” FOB 

Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 22. edycji zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firmy. W tym roku prezentacja wydania odbyła się w nowej formule. Dotychczasowe Targi CSR zastąpiły Targi Idei ESG, których networkingowa formuła i rozbudowana część merytoryczna inspirowały do wymiany idei i doświadczeń.