Innowacyjne partnerstwo wobec palących wyzwań w branży morskiej energetyki wiatrowej. Ørsted i Sieć Badawcza Łukasiewicz rozpoczynają współpracę.

Ørsted, światowy lider w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej oraz działający od 1946 roku Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, należący do Sieci Badawczej Łukasiewicz podpisały umowę o współpracy. Głównym celem partnerstwa jest opracowanie innowacyjnej technologii recyklingu łopat turbin morskich elektrowni wiatrowych.
Nawiązując współpracę z Łukasiewiczem, jedną z największych sieci badawczych w Europie, duński koncern stara się znaleźć odpowiedzi na najbardziej palące problemy w branży. Jednym z takich zagadnień, a zarazem ważnym elementem realizacji strategii gospodarki cyrkularnej, jest zmniejszenie zużycia zasobów pierwotnych do produkcji łopat turbin morskich elektrowni wiatrowych, a także opracowanie technologii ich recyklingu.
Sieć Badawcza Łukasiewicz, która realizuje różnorodne projekty badawcze, prowadzi m.in. prace na rzecz biogospodarki i odzysku materiałowego. ​​W ramach kierunku badawczego „Zielona, Niskoemisyjna Gospodarka” i programu „Morska Energetyka Wiatrowa” Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki pracuje nad recyklingiem łopat turbin wiatrowych. Projekt jest realizacją idei zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej w obszarze energetyki wiatrowej.

W 2022 roku rozpoczęliśmy projekt badawczy, którego celem jest opracowanie metody cyrkularnego zagospodarowania odpadu powstającego z poeksploatacyjnych łopat turbin wiatrowych.  Obecnie łopaty są utylizowane przez spalanie z emisją toksyn lub przez składowanie w glebie. Oba sposoby mają szkodliwy wpływ na środowisko i pod żadnym względem nie należą do rentownych działań. Projekt realizowany w Łukasiewicz – IEL koncentruje się na metodzie bezodpadowego recyclingu łopat i zagospodarowaniu surowca wtórnego do wyrobu produktów serwisowych i wyposażenia nowobudowanych jednostek, bądź jednostek wciąż będących w eksploatacji – wyjaśnia Sebastian Wydra, General Manager, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki.

Działalność naukowa polskiego środowiska badawczego zainteresowała Ørsted, dla którego jednym ze strategicznych celów jest neutralność klimatyczna w ramach całego łańcucha wartości a także ochrona różnorodności biologicznej. Z tego powodu między innymi w 2021 r. organizacja ogłosiła, że żadne wyeksploatowane łopaty turbin wiatrowych nie będą składowane na wysypiskach śmieci, lecz zostaną ponownie wykorzystane lub poddane recyklingowi. Obecnie firma odzyskuje już 95% materiałów z wycofanych z eksploatacji turbin.

Wyzwania środowiskowe jednoznacznie pokazują, że stoimy przed ogromną potrzebą stworzenia nowej gospodarki, która wymaga  nowych, przyjaznych środowisku technologii oraz  sposobów funkcjonowania i modeli biznesowych,  skutecznie ograniczających nasz ślad środowiskowy. Dlatego zobowiązaliśmy się do eliminacji odpadów oraz ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów i surowców – podkreśla  Joanna Wis-Bielewicz, dyrektorka ds. rozwoju rynku w Offshore Ørsted Polska. Współpraca z Łukasiewiczem to wyraz realizacji zobowiązań wynikających z podpisanego we wrześniu 2021 r. Polskiego Porozumienia Sektorowego, którego jednym z założeń jest tworzenie partnerstw na rzecz innowacji i rozwoju nowych technologii oraz wspieranie innowacyjności i rozwoju gospodarczego kraju – dodaje Joanna Wis-Bielewicz.

Polska jest jednym ze strategicznych rynków dla Ørsted. W warszawskim biurze firma zatrudnia obecnie ponad 650 osób.   Wśród nich są specjaliści IT, którzy pracują nad bezpieczeństwem i innowacyjnymi rozwiązaniami dla  morskich farm wiatrowych, a także inżynierowie rozwijający projekty Ørsted na całym świecie. 

Wspólny projekt, tam gdzie wspólny cel
Na bazie zawartego porozumienia Ørsted przekaże partnerowi materiał badawczy, czyli próbki zużytych łopat morskich turbin wiatrowych. Instytut wykorzysta je, by prowadzić – rozpoczęte w 2022 roku – badania nad gospodarką cyrkularną morskich turbin wiatrowych. 

Warto podkreślić w tym miejscu, że Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki i Ørsted łączy podobna optyka na gospodarkę w modelu cyrkularnym, który dąży do zmniejszenia zużycia surowców przez minimalizację odpadów oraz ich ponowne wykorzystanie. Obie organizacje kierują się również strategią zrównoważonego rozwoju. 

Ørsted, w ramach tej strategii, zwiększa swój pozytywny wkład w społeczeństwo przez współpracę międzysektorową i dekarbonizację systemów energetycznych. Co istotne, nie poprzestaje tylko na tym. Firma chce być katalizatorem bardziej ekologicznego świata, liderem w dostarczaniu w pełni zdekarbonizowanych rozwiązań odnawialnych, aby umożliwiać przejście do – tak pilnie potrzebnej – gospodarki zerowej netto. Rozpoczynająca się właśnie współpraca z Siecią Badawczą Łukasiewicz to kolejny przykład realizacji strategii poprzez praktyczne i innowacyjne działania.