Nawiązanie nowej, globalnej współpracy partnerskiej pomiędzy WFF a Ørsted, która pozwoli na działania na rzecz ochrony klimatu i różnorodności biologicznej oceanów  

Ta pionierska współpraca między WWF a Ørsted ma przyspieszyć wdrażanie rozwiązań na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, które zwiększą różnorodność biologiczną oceanów, i pomóc osiągać cele dla klimatu i różnorodności biologicznej na skalę globalną.

Zmiany klimatu prowadzą do przyspieszenia utraty bioróżnorodności, ponieważ kluczowe ekosystemy oraz fauna i flora znacząco cierpią w wyniku podwyższania się temperatury na świecie. Oceany już odgrywają znaczącą rolę w łagodzeniu zmian klimatu, jednak nie są one w doskonałej kondycji, co oznacza, że ich zdolność do ich łagodzenia jest zagrożona. Do wyeliminowania tych powiązanych ze sobą kryzysów niezbędna jest transformacja energetyczna.  

WWF jako światowy lider ochrony przyrody i firma Ørsted jako najbardziej zrównoważone przedsiębiorstwo energetyczne na świecie ogłosili dziś rozpoczęcie pięcioletniej globalnej współpracy partnerskiej w zakresie opracowania fundamentalnych zmian podejścia do walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony bioróżnorodności. Organizacje będą wspólnie działały na rzecz rozwoju morskiej energii wiatrowej, aby osiągnąć pozytywny wpływ netto na różnorodność biologiczną. Ørsted i WWF będą wspólnie określać, rozwijać i promować inicjatywy i podejścia do wdrażania rozwiązań dla morskiej energii wiatrowej, które nie tylko są bezpieczne dla natury, ale także zwiększają różnorodność biologiczną.        


Podejście zintegrowane 

Oczekuje się, że w tym dziesięcioleciu globalna wydajność zainstalowanych farm wiatrowych wzrośnie siedmiokrotnie. Jest to wspaniała wiadomość dla klimatu i dla przyrody, ponieważ w ten sposób zostaną zastąpione szkodliwe dla środowiska paliwa kopalne. Kryzysy klimatyczny i środowiska są ze sobą ściśle powiązane. Jednak często kwestie te są rozpatrywane osobno, bez uwzględniania wpływu czy synergii. 

Dyrektor generalny WWF International Marco Lambertini mówi: „Planowany rozwój morskiej energetyki wiatrowej może mieć negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, jeśli zostanie przeprowadzony niewłaściwie. Jeśli jednak zostanie zrealizowany dobrze, jest w stanie wspierać i zwiększać różnorodność biologiczną oceanów oraz tworzyć pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną netto. To dlatego partnerstwo Ørsted i WWF jest tak ważne dla rozwoju morskiej energii wiatrowej o pozytywnym wpływie netto na ocean. Jest ono ambitne, ale absolutnie konieczne”. 

Prezes grupy i dyrektor generalny Ørsted Mads Nipper mówi: „Rządy przyspieszają działania pozyskiwania morskiej energii wiatrowej, aby uniezależnić się od paliw kopalnych i móc dostarczać energię zrównoważoną na świecie. Jeśli projekty morskiej energetyki wiatrowej będą właściwie realizowane, mogą zwiększyć różnorodność biologiczną oceanów i poprawić stan oceanów. W ten sposób wyeliminujemy zarówno kryzys klimatyczny, jak i bioróżnorodności”. Kontynuuje: „Wspólne przeciwdziałanie zmianom klimatu i utracie różnorodności biologicznej pozwala na bardzo potrzebną zmianę sposobu, w jaki rządy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa będą pracowały nad rozwiązaniem tych powiązanych ze sobą kryzysów. Rozwiązania muszą się wzajemnie uzupełniać, a nie działać na swoją szkodę”. 

Aby tak się mogło stać, współpraca partnerska będzie miała następujące rezultaty: 

  • innowacje i testowanie rzeczywistych inicjatyw, które ogólnie poprawiają różnorodność biologiczną oceanów i które mogą zostać wykorzystane jako dodatkowe środki osiągania pozytywnego wpływu netto na różnorodność biologiczną; 
  • opracowanie rekomendacji z podstawami naukowymi, które pozwolą rządom uwzględniać wymogi dotyczące różnorodności biologicznej oceanów w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;
  • zrzeszenie tych, którzy korzystają z dobrodziejstw oceanu, i tych, którzy pragną je chronić i realizować wspólny cel stworzenia dekarbonizowanego systemu energii, niezakłócającego możliwości ochrony przyrody wodnej i jej regeneracji. 

Potrzeba nowych rozwiązań 

Jednym z kluczowych wyzwań jest to, jak pogodzić zwiększoną bioróżnorodność z rozwojem morskiej energii wiatrowej. Potrzebne jest nowe i innowacyjne podejście do planowania przestrzennego obszarów morskich oparte na ekosystemie, które uwzględnia zintegrowane podejście do realizacji celów ochrony klimatu i różnorodności biologicznej. Celem współpracy partnerskiej będzie przyspieszenie międzynarodowej debaty i współpracy niezbędnej do realizacji tej fundamentalnej globalnej zmiany. 

Aby ją zapoczątkować, Ørsted i WWF zaproszą czołowych ekspertów do omówienia najlepszej drogi na przyszłość podczas wspólnego wydarzenia na COP27. Jednym z ambitnych celów współpracy partnerskiej będzie konieczność uwzględniania w specyfikacjach przetargowych ochrony i odbudowy natury przez rządy na całym świecie.  

Modele przywracania bioróżnorodności w oceanach i modele najlepszych praktyk  

Współpraca partnerska rozpocznie się od wspólnego projektu odbudowy ekosystemu morskiego na Morzu Północnym, wspieranego przez czołowych naukowców w tej dziedzinie. W jej ramach zostaną opracowane nowe metody i technologie korzystne dla ekosystemu oceanicznego. Prace te będą ściśle monitorowane i dokumentowane, co pomoże udoskonalić najlepsze podejście do zwiększania skali działań i dostarczania morskiej energii wiatrowej o pozytywnym wpływie netto na różnorodność biologiczną wód. 

Ten pierwszy projekt regeneracji ma ulepszyć metody przywracania populacji wysoce uszczuplonych gatunków odpowiedzialnych za budowę raf do odpowiedniego poziomu w Morzu Północnym, zwłaszcza jeśli chodzi o rodzime ostrygi (Ostrea edulis) i małże końskie (Modiolus modiolus). Gatunki te są uważane za istotnych budowniczych ekosystemów, ponieważ tworzone przez nie biogenne rafy stanowią ważne siedlisko dla wielu innych gatunków morskich. 

Rozwiązania zrealizowane przez pięć lat współpracy partnerskiej będą wspierać zarówno ambicje Ørsted w zakresie różnorodności biologicznej do 2030 r., jak i wyraźne wezwanie WWF do powstrzymania i odwrócenia utraty różnorodności biologicznej do 2030 r. Więcej tutaj

Ta globalna współpraca partnerska została zainicjowana przez Ørsted i WWF-Denmark. Przez ostatnie 15 lat Ørsted przekształciła się z firmy energetycznej korzystającej z paliw kopalnych w światowego lidera w dziedzinie energii odnawialnej. Firma jest na dobrej drodze, aby do 2025 r. uzyskać neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, jeśli chodzi o wytwarzanie i eksploatację energii, a tym samym zmniejszyć intensywność emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 98% względem 2006 r. W 2021 r. Ørsted stała się pierwszą firmą energetyczną na świecie – i jedną z zaledwie siedmiu firm w skali globalnej – która za cel postawiła sobie osiągnięcie zerowej emisji netto w całym łańcuchu wartości do 2040 r. Cel ten zatwierdzono w ramach inicjatywy Science Based Targets. 

Aby mieć pewność, że jej instalacje energii odnawialnej poprawią kondycję oceanów, Ørsted postawiła sobie za cel osiągnięcie pozytywnego wpływu netto na różnorodność biologiczną we wszystkich nowych zlecanych przez siebie projektach energetycznych do 2030 r. Stanowi to uzupełnienie wieloletnich wysiłków na rzecz zminimalizowania znanych skutków, w tym związanych z instalacją, poprawą projektów i trwałością materiałów. Na przykład wdrożenie systemów monitorowania, które mają chronić zagrożone gatunki, takie jak walenie północnoatlantyckie.  

Fakty na temat pozytywnego wpływu netto na różnorodność biologiczną 

Pozytywny wpływ różnorodności biologicznej netto oznacza wymierne zmiany, które minimalizują i łagodzą nieuniknione skutki. Aby uzyskać taki wpływ, podejmuje się aktywne działania zwiększania różnorodności biologicznej i przywracania ekosystemów obecnie zagrożonych ze względu na nakładające się ze sobą kryzysy: klimatyczny i różnorodności biologicznej. Więcej tutaj

Dane kontaktowe
Mai-Britt Noe
Dyrektor biura prasowego, WWF Denmark
mai-britt.noe@wwf.dk
+45 28 93 63 28 

Anders Stougaard 
Grupowe relacje z mediami Ørsted 
astou@orsted.com 
+45 99 55 67 39 


Informacje o WWF 

WWF jest niezależną organizacją zajmującą się ochroną przyrody. Popiera ją ponad 30 milionów osób. Działa w prawie 100 krajach. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego planety i zbudowanie przyszłości, w której ludzie żyją w harmonii z przyrodą, poprzez ochronę różnorodności biologicznej na świecie, zapewnienie zrównoważonego wykorzystania odnawialnych zasobów naturalnych oraz ograniczanie zanieczyszczeń i marnotrawstwa. Więcej informacji o WWF znajduje się na www.wwf.org.


O firmie Ørsted

Ørsted ma wizję, w której świat działa w całości na zielonej energii. Ørsted opracowuje, buduje i eksploatuje przybrzeżne i lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii, odnawialne instalacje wodorowe i instalacje zielonych paliw oraz bioelektrownie. Ponadto Ørsted dostarcza swoim klientom produkty energetyczne. Ørsted jest jedyną firmą energetyczną na świecie z celem zerowej emisji netto popartym nauką, zatwierdzonym przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi) i do 2030 roku planuje osiągnąć pozytywny wpływ netto na różnorodność biologiczną ze wszystkich zamawianych przez siebie projektów w zakresie energii odnawialnej. Ørsted jest najbardziej zrównoważoną firmą energetyczną na świecie w indeksie Corporate Knights 2022 stu najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Jest uznawana na liście „A” CDP Climate Change jako światowy lider w dziedzinie działań na rzecz klimatu. Ørsted ma siedzibę w Danii i zatrudnia 7292 osoby. Akcje Ørsted są notowane na giełdzie Nasdaq Copenhagen (Ørsted). W 2021 r. przychody grupy wyniosły 77,7 mld koron duńskich (10,4 mld euro). Odwiedź stronę orsted.com lub obserwuj nas na Facebooku, LinkedIn, Instagramie i Twitterze.